Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásadou společnosti Beast je respektovat vaše soukromí, pokud jde o veškeré informace, které od vás můžeme shromažďovat na našich webových stránkách, https://beast.rent, v naší mobilní aplikaci Beast (dostupné pro iOS a Android) a na dalších stránkách, které vlastníme a provozujeme.

1. Informace, které shromažďujeme

Data z logů

Když navštívíte naše webové stránky nebo mobilní aplikaci, naše servery mohou automaticky zaznamenávat standardní údaje poskytnuté vaším webovým prohlížečem nebo zařízením. To může zahrnovat IP adresu vašeho zařízení, typ a verzi prohlížeče, navštívené stránky, čas a datum návštěvy, čas strávený na jednotlivých stránkách a další podrobnosti.

Data zařízení

Můžeme také shromažďovat údaje o zařízení, které používáte k přístupu na naše webové stránky nebo do mobilní aplikace. Tyto údaje mohou zahrnovat typ zařízení, operační systém, jedinečné identifikátory zařízení, nastavení zařízení a údaje o zeměpisné poloze. To, co shromažďujeme, může záviset na individuálním nastavení vašeho zařízení a softwaru. Doporučujeme zkontrolovat zásady výrobce zařízení nebo poskytovatele softwaru a zjistit, jaké informace nám zpřístupňují.

Osobní údaje

Můžeme vás požádat o osobní údaje, jako jsou:
 • Jméno
 • E-mail
 • Profily na sociálních sítích
 • Datum narození
 • Telefonní číslo/mobilní telefon
 • Adresu trvalého pobytu/korespondenční adresu
 • Platební informace
Používáme zabezpečenou platformu pro zpracování plateb od společnosti Stripe, abychom zajistili bezproblémové a hladké placení. Přečtěte si Centrum ochrany osobních údajů společnosti Stripe, kde se dozvíte více o tom, jak je ve společnosti Stripe řešeno soukromí. K ověření vašeho průkazu totožnosti a/nebo řidičského průkazu používáme také služby společnosti Veriff. Společnost Veriff poskytuje klientům služby ověřování totožnosti. To znamená, že ověřují Uživatele, a proto jste vy (tj. uživatel) souhlasili se zpracováním údajů podle našich zásad ochrany osobních údajů a se zpracováním údajů společností Veriff v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veriff. Společnost Veriff může shromažďovat a zpracovávat mimo jiné tyto osobní údaje: (1) osobní údaje Uživatele, jako je jméno, pohlaví, osobní identifikační kód, číslo BSN, datum narození, způsobilost k právním úkonům, národnost a státní příslušnost, jakož i historické údaje tohoto uživatele, které u nás mohly být uloženy během předchozích interakcí v rámci doby uchovávání; (2) údaje o dokladu, jako je název dokladu, země vydání, číslo, datum platnosti, informace vložené do čárových kódů dokladu (mohou se lišit v závislosti na dokladu) a bezpečnostní prvky; (3) údaje o rozpoznávání obličeje, jako jsou fotografie ,videa a zvukové záznamy, fotografie pořízené od vás a vašeho dokladu a video a zvukový záznam procesu ověřování; (4) kontaktní údaje, jako je adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla, IP adresa; (5) technické údaje ( Podpis zařízení) , mimo jiné včetně informací o datu, čase a vaší aktivitě ve Službách, vaší IP adrese a názvu domény, atributech vašeho softwaru a hardwaru, jakož i vaší obecné zeměpisné poloze (např. město, země); (6) biometrické údaje, jako jsou identifikátory obličeje; (7) veřejně dostupné relevantní údaje, např. informace o tom, že je člověk politicky exponovanou osobou (PEP), a kontroly ve veřejných sankčních seznamech.

2. Právní základy pro zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem. Informace o vás shromažďujeme a zpracováváme pouze v případech, kdy k tomu máme právní základ. Tyto právní základy závisí na službách, které využíváte, a na tom, jak je využíváte, což znamená, že vaše údaje shromažďujeme a používáme pouze tehdy, pokud:
 • je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy (například když poskytujeme službu, kterou od nás požadujete);
 • to splňuje oprávněný zájem (který není nadřazen vašim zájmům na ochranu osobních údajů), například pro výzkum a vývoj, pro marketing a propagaci našich služeb a pro ochranu našich zákonných práv a zájmů;
 • nám k tomu udělíte souhlas za určitým účelem (například nám dáte souhlas se zasíláním našeho newsletteru); nebo
 • musíme zpracovávat vaše údaje, abychom splnili zákonnou povinnost.
Pokud nám udělíte souhlas s použitím informací o vás za určitým účelem, máte právo si to kdykoli rozmyslet (to však nemá vliv na již provedené zpracování). Osobní údaje neuchováváme déle, než je nutné. I když tyto informace uchováváme, chráníme je v rámci komerčně přijatelných prostředků, abychom zabránili jejich ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravě. Přesto upozorňujeme, že žádný způsob elektronického přenosu nebo ukládání není 100% bezpečný a nelze zaručit absolutní bezpečnost dat. V případě potřeby můžeme vaše osobní údaje uchovávat za účelem splnění zákonné povinnosti nebo za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

3. Shromažďování a používání informací

Informace můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat pro následující účely a osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný:
 • abychom zajistili, že bylo pronajaté Vozidlo provozováno v souladu s našimi Podmínkami pronájmu Vozidla a poskytování Služeb, a to pomocí systému Vozidla a GPS pro sledování a shromažďování příslušných informací o poloze, ujetých kilometrech, rychlosti, stavu vozovky atd.;
 • abychom vám umožnili přizpůsobit nebo personalizovat vaše používání našich webových stránek nebo mobilní aplikace;
 • abychom vám umožnili přístup k našim webovým stránkám, mobilní aplikaci, přidruženým aplikacím a přidruženým platformám sociálních médií a jejich používání;
 • abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi;
 • pro interní evidenci a administrativní účely;
 • pro analýzu, průzkum trhu a rozvoj podnikání, včetně provozování a zlepšování našich webových stránek, mobilní aplikace, souvisejících aplikací a souvisejících platforem sociálních médií;
 • abychom mohli pořádat soutěže a/nebo vám nabízet další výhody;
 • pro účely reklamy a marketingu, včetně zasílání propagačních informací o našich produktech a službách a informací o třetích stranách, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat;
 • abychom mohli dodržovat naše zákonné povinnosti a řešit případné spory; a
 • abychom mohli zvážit vaši žádost o zaměstnání.

4. Poskytování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje můžeme zpřístupnit:
 • poskytovatelům služeb třetích stran za účelem umožnění poskytování jejich služeb, včetně (bez omezení) poskytovatelů IT služeb, poskytovatelů datových úložišť, hostingových služeb a serverů, reklamních sítí, analytických služeb, záznamníků chyb, vymahačů dluhů, poskytovatelů údržby nebo řešení problémů, poskytovatelů marketingu nebo reklamy, odborných poradců a provozovatelů platebních systémů;
 • našim zaměstnancům, dodavatelům a/nebo spřízněným subjektům;
 • sponzorům nebo pořadatelům jakékoli soutěže, kterou pořádáme;
 • agenturám poskytujícím úvěrové informace, soudům, tribunálům a regulačním orgánům v případě, že nezaplatíte za zboží nebo služby, které jsme vám poskytli;
 • soudům, tribunálům, regulačním orgánům a orgánům činným v trestním řízení, jak to vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmkoli aktuálním nebo budoucím soudním řízením nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich zákonných práv;
 • třetím stranám, včetně zástupců nebo subdodavatelů, kteří nám pomáhají při poskytování informací, produktů, služeb nebo přímého marketingu pro vás; a
 • třetím stranám ke shromažďování a zpracování údajů.

5. Mezinárodní předávání osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovávány v Estonsku, Německu, Francii, Belgii, České republice, Dánsku, Švédsku, Finsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rakousku, Chorvatsku, Kypru, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku a Spojených státech amerických nebo tam, kde máme my nebo naši partneři, přidružené společnosti a poskytovatelé třetích stran svá zařízení. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, souhlasíte s jejich zpřístupněním těmto zahraničním třetím stranám. Zajistíme, aby jakýkoli přenos osobních údajů ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) do zemí mimo EHP byl chráněn vhodnými zárukami, například použitím standardních doložek o ochraně údajů schválených Evropskou komisí nebo použitím závazných podnikových pravidel či jiných právně uznávaných prostředků. Pokud předáváme osobní údaje ze země mimo EHP do jiné země, berete na vědomí, že třetí strany v jiných jurisdikcích nemusí podléhat podobným zákonům o ochraně údajů jako v naší jurisdikci. Existuje riziko, že se některá z těchto třetích stran dopustí jednání nebo praktik, které by byly v rozporu se zákony o ochraně osobních údajů v naší jurisdikci, což by mohlo znamenat, že se nebudete moci domáhat nápravy podle zákonů o ochraně osobních údajů v naší jurisdikci.

6. Vaše práva a kontrola vašich osobních údajů

Volba a souhlas: Poskytnutím osobních údajů nám dáváte souhlas se shromažďováním, uchováváním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud je vám méně než 16 let, musíte mít a v rozsahu povoleném zákonem nám zaručujete, že máte souhlas rodičů nebo zákonných zástupců s přístupem a používáním webových stránek a/nebo mobilní aplikace a že oni (vaši rodiče nebo zákonní zástupci) souhlasili s tím, abyste nám poskytli své osobní údaje. Osobní údaje nám nemusíte poskytovat, pokud nám je však neposkytnete, může to mít vliv na vaše používání těchto webových stránek a/nebo mobilní aplikace nebo produktů a/nebo služeb nabízených na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím. Informace od třetích stran: Pokud obdržíme vaše osobní údaje od třetí strany, budeme je chránit tak, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jste třetí stranou, která poskytuje osobní údaje o někom jiném, prohlašujete a zaručujete, že máte souhlas této osoby s poskytnutím osobních údajů nám. Omezení: Můžete se rozhodnout omezit shromažďování nebo používání svých osobních údajů. Pokud jste dříve souhlasili s použitím vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete svůj názor kdykoli změnit tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených údajů. Pokud nás požádáte o omezení způsobu zpracování vašich osobních údajů, sdělíme vám, jak omezení ovlivní vaše používání našich webových stránek, mobilní aplikace nebo produktů a služeb. Přístup a přenositelnost údajů: Můžete si vyžádat podrobnosti o osobních údajích, které o vás uchováváme. Můžete si vyžádat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme. Pokud je to možné, poskytneme tyto informace ve formátu CSV nebo v jiném snadno čitelném strojovém formátu. Kdykoli můžete požádat o vymazání osobních údajů, které o vás uchováváme. Můžete také požádat, abychom tyto osobní údaje předali jiné třetí straně. Oprava: Pokud se domníváte, že informace, které o vás máme, jsou nepřesné, neaktuální, neúplné, irelevantní nebo zavádějící, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů. Podnikneme přiměřené kroky k opravě všech zjištěných nepřesných, neúplných, zavádějících nebo neaktuálních informací. Oznámení o narušení bezpečnosti údajů: Budeme dodržovat zákony, které se na nás vztahují v souvislosti s jakýmkoli porušením ochrany osobních údajů. Stížnosti: Pokud se domníváte, že jsme porušili příslušný zákon o ochraně osobních údajů, a chcete podat stížnost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů a poskytněte nám veškeré podrobnosti o údajném porušení. Vaši stížnost neprodleně prošetříme a písemně vám odpovíme, přičemž uvedeme výsledek našeho šetření a kroky, které podnikneme k vyřízení vaší stížnosti. V souvislosti se svou stížností máte rovněž právo obrátit se na regulační orgán nebo úřad pro ochranu osobních údajů. Odhlášení: Chcete-li se odhlásit z naší e-mailové databáze nebo se odhlásit z odběru sdělení (včetně marketingových sdělení), kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů nebo se odhlaste pomocí možností odhlášení uvedených ve sdělení.

7. Soubory cookie

Ke shromažďování informací o vás a vaší aktivitě na našich stránkách používáme soubory „cookie“. Soubor cookie je malý datový soubor, který naše webové stránky ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení a ke kterému přistupují při každé vaší návštěvě, abychom mohli pochopit, jak naše stránky používáte. To nám pomáhá zobrazovat vám obsah na základě vámi zadaných preferencí. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

8. Převody obchodních činností

Pokud dojde k převzetí nás nebo našich aktiv nebo v nepravděpodobném případě, že ukončíme činnost nebo vstoupíme do úpadku, zahrnuli bychom údaje mezi aktiva převedená na strany, které nás převezmou. Berete na vědomí, že k takovým převodům může dojít a že strany, které nás získají, mohou nadále používat vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami.

9. Omezení našich zásad

Naše webové stránky a mobilní aplikace mohou odkazovat na externí stránky, které neprovozujeme. Upozorňujeme, že nemáme kontrolu nad obsahem a zásadami těchto stránek a nemůžeme převzít odpovědnost za jejich postupy ochrany osobních údajů.

10. Změny těchto zásad

Podle našeho uvážení můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely aktuální přijatelné postupy. Přijmeme přiměřená opatření, abychom uživatele informovali o změnách prostřednictvím našich webových stránek a mobilní aplikace. Vaše další používání těchto stránek po jakýchkoli změnách těchto zásad bude považováno za souhlas s našimi postupy týkajícími se ochrany soukromí a osobních údajů. Pokud provedeme významnou změnu těchto zásad ochrany osobních údajů, například změnu zákonného základu, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje, požádáme vás o opětovný souhlas s upravenými zásadami ochrany osobních údajů. Kontaktujte správce údajů prostřednictvím [email protected]
Hi there!
Manage cookies.
Cookies help us remember you, personalize your experience, distribute personalized commercial offers and show you more things we think you'll like.
Privacy Settings
These cookies enable us to offer you a personalized experience based on your navigation: